లోభము

Verses

Holy Kural #౧౭౧
పరుల కున్న వస్తువు తనకని
కోరు లోభి చెడును కొంప మునిగి

Tamil Transliteration
Natuvindri Nanporul Veqkin Kutipondrik
Kutramum Aange Tharum.

Explanations
Holy Kural #౧౭౨
అప్పటి కగుదాని నాళించి నిందకు
పాలుపడరు ధర్మపరులు భువిని

Tamil Transliteration
Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar
Natuvanmai Naanu Pavar.

Explanations
Holy Kural #౧౭౩
అల్ప సౌఖ్యమునకు నపహరింపగఁబోరు
బ్రహ్మా సుఖము గోరు ప్రాజ్ఞలెల్ల

Tamil Transliteration
Sitrinpam Veqki Aranalla Seyyaare
Matrinpam Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #౧౭౪
పేదవడియునైన వెరసొత్తు నాళింప
డిండ్రియముల స్థిమిత మెరుగు నతఁడు

Tamil Transliteration
Ilamendru Veqkudhal Seyyaar Pulamvendra
Punmaiyil Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #౧౭౫
విద్యలందు సూక్ష్మ విషయమ్ము లెఱిగియు
లోభ ముడుగకున్న లాభమేమి.

Tamil Transliteration
Aqki Akandra Arivennaam Yaarmaattum
Veqki Veriya Seyin.

Explanations
Holy Kural #౧౭౬
ముక్తి గోరుకొన్న మోహంబు ధనమందు
వెలకు దెచ్చివెట్టు వెతల నన్ని

Tamil Transliteration
Arulveqki Aatrinkan Nindraan Porulveqkip
Pollaadha Soozhak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౧౭౭
పరుల సొమ్మచేతఁ బెరగదు తన సొమ్ము
వెరిగెనేని తుదకు తరిగిపోవు

Tamil Transliteration
Ventarka Veqkiyaam Aakkam Vilaivayin
Maantar Karidhaam Payan.

Explanations
Holy Kural #౧౭౮
ఉన్న సొత్తు తరుగకుండెడు మార్గమౌ
యెరుల సొత్తు కోర కుండు టగును.

Tamil Transliteration
Aqkaamai Selvaththirku Yaadhenin Veqkaamai
Ventum Pirankaip Porul.

Explanations
Holy Kural #౧౭౯
సితికి నెలవౌచు నిర్లోభ పరుతైన
పండితులను లక్ష్మి పలుకరించు

Tamil Transliteration
Aranarindhu Veqkaa Arivutaiyaarch Cherum
Thiranarin Thaange Thiru.

Explanations
Holy Kural #౧౮౦
లాభమేమి లేదు లోభమ్ము గూడిన
వైభవమ్ము దాని వదలుకొన్ను.

Tamil Transliteration
Iraleenum Ennaadhu Veqkin Viraleenum
Ventaamai Ennunj Cherukku.

Explanations
🡱