వంశము

Verses

Holy Kural #౯౫౧
మంచి యింటఁ గాక మానమ్ము సమదృష్టి
నితర గృహములందు వెదక గాదు.

Tamil Transliteration
Irpirandhaar Kanalladhu Illai Iyalpaakach
Cheppamum Naanum Orungu.

Explanations
Holy Kural #౯౫౨
సత్యనిష్ట, లజ్జ, సత్వర్తనంబును
సంప్రదాయమునకు సహజ గుణము.

Tamil Transliteration
Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanum Im Moondrum
Izhukkaar Kutippiran Thaar.

Explanations
Holy Kural #౯౫౩
మాట సొగసు, నీవి, మందహాసము మూడు
గుణములుండు గొప్పకులమునందు.

Tamil Transliteration
Nakaieekai Insol Ikazhaamai Naankum
Vakaiyenpa Vaaimaik Kutikku.

Explanations
Holy Kural #౯౫౪
గొప్ప యింటివారు తప్పు దారికి బోరు
కోట్లకొలది ధనము కూడుటైన.

Tamil Transliteration
Atukkiya Koti Perinum Kutippirandhaar
Kundruva Seydhal Ilar.

Explanations
Holy Kural #౯౫౫
ఇచ్చునట్టి గృహము నొచ్చిపోయినగాని
ప్రాత గుణము మిగిలి పరిమళించు.

Tamil Transliteration
Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum Pazhanguti
Panpil Thalaippiridhal Indru.

Explanations
Holy Kural #౯౫౬
మచ్చరాక బ్రతుక నిచ్చగించినవారు
ప్రతినకైనఁ బాడుపనులఁ దిగరు.

Tamil Transliteration
Salampatrich Chaalpila Seyyaarmaa Satra
Kulampatri Vaazhdhum En Paar.

Explanations
Holy Kural #౯౫౭
పెద్దయింటి తప్పు పెద్దగాఁ దెలియును
చంద్రబింబమందు చాయ విధము.

Tamil Transliteration
Kutippirandhaar Kanvilangum Kutram Visumpin
Madhikkan Maruppol Uyarndhu.

Explanations
Holy Kural #౯౫౮
గుణము విడచి దోషగుణములఁ బాల్పడ్డ
వంశమందు బుట్టు సంశయమ్ము.

Tamil Transliteration
Nalaththinkan Naarinmai Thondrin Avanaik
Kulaththinkan Aiyap Patum.

Explanations
Holy Kural #౯౫౯
పుట్టునపుడె మొలక మట్టిసారము దెల్పు వ్
వంశ మెట్టి దగునొ వాక్కు దెల్పు.

Tamil Transliteration
Nilaththil Kitandhamai Kaalkaattum Kaattum
Kulaththil Pirandhaarvaaich Chol.

Explanations
Holy Kural #౯౬౦
మంచి వలయునన్న మర్యాదవలయును
వినయ మవసరమ్ము వెలయఁ గులము.

Tamil Transliteration
Nalamventin Naanutaimai Ventum Kulam Ventin
Ventuka Yaarkkum Panivu.

Explanations
🡱