వదంతి

Verses

Holy Kural #౧౧౪౧
ఎగిరిపోక ప్రాణ మీదాక నుండుట
మరుగు మరుగు నాడు మాటగాదె.

Tamil Transliteration
Alarezha Aaruyir Na?rkum Adhanaip
Palarariyaar Paakkiyath Thaal.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౨
రట్టుబెట్టి వారె రచ్చకు దెప్పించి
సభ్యమునకు మిగుల సాయపడిరి.

Tamil Transliteration
Malaranna Kannaal Arumai Ariyaadhu
Alaremakku Eendhadhiv Voor.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౩
ఊరివారికెల్ల నూరిపోసిరిగాన
వలపు అతకు వ్రేళ్ళు బలుసుకొనియె.

Tamil Transliteration
Uraaadho Oorarindha Kelavai Adhanaip
Peraaadhu Petranna Neerththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౪
వృద్ధిపొందె వలపు వేమారు దృఢముగా
నోట నోట బడిన మాటవలన.

Tamil Transliteration
Kavvaiyaal Kavvidhu Kaamam Adhuvindrel
Thavvennum Thanmai Izhandhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౫
మైక మబ్బు కల్లు మరి మరి ద్రాగంగ
చెప్ప చెప్ప వలపు చిగురు దొడగు.

Tamil Transliteration
Kaliththorum Kalluntal Vettatraal Kaamam
Velippatun Thorum Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౬
ఒక్క దినమె కలసి యున్నది; యూరెల్ల
గ్రహణ చంద్రు విధము గాంతురేల.

Tamil Transliteration
Kantadhu Mannum Orunaal Alarmannum
Thingalaip Paampukon Tatru.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౭
ఎరువు నిళ్ళుబెట్టి యెదిగించు కామమున్
ఊరు గలిసి తల్లి దూరుటైన.

Tamil Transliteration
Ooravar Kelavai Eruvaaka Annaisol
Neeraaka Neelumin Noi.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౮
ఆడిపోసుకొన్న నాగునె కామమ్ము
ఆజ్యధార నగ్ని నాపనగున!

Tamil Transliteration
Neyyaal Erinudhuppem Endratraal Kelavaiyaal
Kaamam Nudhuppem Enal.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪౯
రట్టుబెట్టి వీధి గుట్టు దీసిన యట్టి
భంగపాటె మాకు భద్రమింక.

Tamil Transliteration
Alarnaana Olvadho Anjalompu Endraar
Palarnaana Neeththak Katai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౦
ఉల్లమలరె మమ్ము నల్లరిపాల్జేయ
మేలె ప్రియుడు విడువ కేలు కొనగ.

Tamil Transliteration
Thaamventin Nalkuvar Kaadhalar Yaamventum
Kelavai Etukkumiv Voor.

Explanations
🡱