వర్షమహిమ

Verses

Holy Kural #౧౧
వాన గురియుచుండ వర్ధిల్లు లోకంబు
లందుచేత దాని నమృత మండ్రు

Tamil Transliteration
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru.

Explanations
Holy Kural #౧౨
వాన కలుగఁజేయు ప్రాణి కోటికినెల్ల
కూడు నీళ్ళు రెండు కొఱఁత లేక

Tamil Transliteration
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth
Thuppaaya Thooum Mazhai.

Explanations
Holy Kural #౧౩
ఆకలి దహియించు, లేకున్నఁ వర్ష మ్ము
జలధి దిరిగియున్న జగతినైన

Tamil Transliteration
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu
Ulnindru Utatrum Pasi.

Explanations
Holy Kural #౧౪
మడకబట్టి దున్న మరతురు రైతాంగ
మదను లోన వర్ష మల్ప మైన

Tamil Transliteration
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum
Vaari Valangundrik Kaal.

Explanations
Holy Kural #౧౫
పాడు జేయు పాడు పడినట్టి వారిని
బాగుజేయు నదియు వానయగును

Tamil Transliteration
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange
Etuppadhooum Ellaam Mazhai.

Explanations
Holy Kural #౧౬
వాన తొలకరింపఁ మానినచో పఛ్ఛి
గఱికయుఁ దలఁజూపఁ వెఱచుఁనేల

Tamil Transliteration
Visumpin Thuliveezhin Allaalmar Raange
Pasumpul Thalaikaanpu Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౧౭
ఎత్తుకొన్న నీటి నివ్వనిచోఁ మబ్బు
మేటి సంద్రమైన లోటుఁ బడును

Tamil Transliteration
Netungatalum Thanneermai Kundrum Thatindhezhili
Thaannalkaa Thaaki Vitin.

Explanations
Holy Kural #౧౮
దేవ పూజలేదు దినకృత్యములు లేవు
వాన గురియకున్న వసుధపైన

Tamil Transliteration
Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam
Varakkumel Vaanorkkum Eentu.

Explanations
Holy Kural #౧౯
తపముఁ జెడును దాన ధర్మంబు లుడుగును
నీరు జారకున్నఁ నింగి నుండి

Tamil Transliteration
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam
Vaanam Vazhangaa Thenin.

Explanations
Holy Kural #౨౦
నీరు లేకఁ జగతి నిలువగా దేరికి
నూర దూట వాన లుండకున్న

Tamil Transliteration
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku.

Explanations
🡱