వాచాలత

Verses

Holy Kural #౬౪౧
మాటకారితనము మానిత సంపద
విలువలందు దాని విలువవెరు.

Tamil Transliteration
Naanalam Ennum Nalanutaimai Annalam
Yaanalaththu Ulladhooum Andru.

Explanations
Holy Kural #౬౪౨
మాట కోడవచ్చు మంచి చెడుగులన్ని
నిలువుకొనుము మంచి పలుకు లెఱిగి.

Tamil Transliteration
Aakkamung Ketum Adhanaal Varudhalaal
Kaaththompal Sollinkat Sorvu.

Explanations
Holy Kural #౬౪౩
మిత్రవరుల వోలె శత్రువులైనను
“జార” యనుటె మాట సౌరనంగ.

Tamil Transliteration
Kettaarp Pinikkum Thakaiyavaaik Kelaarum
Vetpa Mozhivadhaam Sol.

Explanations
Holy Kural #౬౪౪
మాట తిరెరింగి మాటాడు మాటాడ
దానిలోనె ధనము ధర్మముండు.

Tamil Transliteration
Thiranarindhu Solluka Sollai Aranum
Porulum Adhaninooungu Il.

Explanations
Holy Kural #౬౪౫
పలుకబూన మారు బలుకని రీతిగా
తెలిసి పలుకునదియె పలుకనంగ.

Tamil Transliteration
Solluka Sollaip Piridhorsol Achchollai
Vellunjol Inmai Arindhu.

Explanations
Holy Kural #౬౪౬
మధుర భాషణముల నెదిరి జెప్పిన దాన
మంచి నెఱుఁగు నతఁడె మాటకారి.

Tamil Transliteration
Vetpaththaanj Chollip Pirarsol Payankotal
Maatchiyin Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #౬౪౭
వాగ్విలాస మెఱిఁగి వదరక విర్భీతి
పలుకు నతని గెలువ వశముగాదు.

Tamil Transliteration
Solalvallan Sorvilan Anjaan Avanai
Ikalvellal Yaarkkum Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౬౪౮
పలికి నట్లు జగతి పనిచేయు వాక్శుద్ధి
కలిగి పలుకు నతఁడు పలికెనేని.

Tamil Transliteration
Viraindhu Thozhilketkum Gnaalam Nirandhinidhu
Solludhal Vallaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #౬౪౯
అతిక జెప్పు వారు మితభాషణమ్ముల
యుక్తియుక్త మెరుగకున్న వారె.

Tamil Transliteration
Palasollak Kaamuruvar Mandramaa Satra
Silasollal Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౬౫౦
పరిమళమ్ము లేక విరిసిన పూగుత్తి
చదివి వ్యక్తపరుప జాలకున్న.

Tamil Transliteration
Inaruzhththum Naaraa Malaranaiyar Katradhu
Unara Viriththuraiyaa Thaar.

Explanations
🡱