విద్య

Verses

Holy Kural #౩౯౧
అభ్యసింప పలయు నవివేకమును బాయు
నాచరింపవలయు నవ్విధంబె.

Tamil Transliteration
Karka Kasatarak Karpavai Katrapin
Nirka Adharkuth Thaka.

Explanations
Holy Kural #౩౯౨
అంకె యక్షరంబు లగు రెండు కన్నులు
వలయునండ్రు బ్రతుక వలయు నన్న.

Tamil Transliteration
Ennenpa Enai Ezhuththenpa Ivvirantum
Kannenpa Vaazhum Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #౩౯౩
కన్ను లున్నవన్ను గరచిననే విద్య
కండ్లు పుండ్లె విద్య గఱువకున్న.

Tamil Transliteration
Kannutaiyar Enpavar Katror Mukaththirantu
Punnutaiyar Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౩౯౪
మోద మొదవ గూడి ఖేదమ్ముతో బాయు
ప్రతిభ గల్గు వృత్తి పండితునకె.

Tamil Transliteration
Uvappath Thalaikkooti Ullap Piridhal
Anaiththe Pulavar Thozhil.

Explanations
Holy Kural #౩౯౫
అణీఁగి మణిఁగి విద్య నార్జింపవలె నెల్ల
నున్నవారి చెంత నొదిగి నట్లు.

Tamil Transliteration
Utaiyaarmun Illaarpol Ekkatrung Katraar
Kataiyare Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౩౯౬
చల్లినంత చెలమ జలమూరునట్లుగా
చదివినంతఁ దెలివి జనులకుండు.

Tamil Transliteration
Thottanaith Thoorum Manarkeni Maandharkkuk
Katranaith Thoorum Arivu.

Explanations
Holy Kural #౩౯౭
చదివినట్టివారు సర్వత్ర పొగడొంద
చావు మూడుదాక జదువరేల?

Tamil Transliteration
Yaadhaanum Naataamaal Ooraamaal Ennoruvan
Saandhunaiyung Kallaadha Vaaru.

Explanations
Holy Kural #౩౯౮
ఒక్క జన్మయందు నొదిగి నేర్చిన విద్య
యేడు జన్మములకు నిచ్చు సుఖము.

Tamil Transliteration
Orumaikkan Thaan Katra Kalvi Oruvarku
Ezhumaiyum Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #౩౯౯
తనవలె వినువారు తనియంగ గని విద్య
వదలలేక బుధుడు వలవు గొనును.

Tamil Transliteration
399 Thaamin Puruvadhu Ulakin Purak Kantu
Kaamuruvar Katrarin Thaar.

Explanations
Holy Kural #౪౦౦
విద్య తరుగనట్టి విశ్రుత ధనమౌను
దారవోవు మిగత ధనము లన్ని.

Tamil Transliteration
Ketil Vizhuchchelvam Kalvi Yoruvarku
Maatalla Matrai Yavai.

Explanations
🡱