విధి

Verses

Holy Kural #౩౭౧
కలసివచ్చువేళ కార్యంబు దోచును
కలసిరాని వేళ నలసు దోచు.

Tamil Transliteration
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul
Pokoozhaal Thondrum Mati.

Explanations
Holy Kural #౩౭౨
వేదవడఁగ బుద్ధి పెడదారి ద్రొక్కును
బాగుపడగ నదియె పదును దీరు.

Tamil Transliteration
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum
Aakaloozh Utrak Katai.

Explanations
Holy Kural #౩౭౩
చదువవలసినంత చదివియున్నను గాని
బుద్ధి విధిని బట్టి పోవుచుండు.

Tamil Transliteration
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan
Unmai Yarive Mikum.

Explanations
Holy Kural #౩౭౪
నృష్టి ద్వివిధమగును శ్రీవేరు ధీవేరు
వేరు బాటు కెల్లఁ వెధియె నాంది.

Tamil Transliteration
Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru
Thelliya Raadhalum Veru.

Explanations
Holy Kural #౩౭౫
గుణముగాని వన్ని గుణమౌను, గుణమును
గుణము గాకపోవు ధనము నంద.

Tamil Transliteration
Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum
Nallavaam Selvam Seyarku.

Explanations
Holy Kural #౩౭౬
రానివేళ రాదు రమ్మన్న నేదియు
వచ్చువేళ పోదు వలదటన్న.

Tamil Transliteration
Pariyinum Aakaavaam Paalalla Uyththuch
Choriyinum Pokaa Thama.

Explanations
Holy Kural #౩౭౭
ఇచ్చునట్టి వాని యిచ్చకు మారుగా
నేది ననుభవించ కాదు జూడ.

Tamil Transliteration
Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti
Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౩౭౮
సన్న్యసొంపకుంట సాగని వారెల్ల
విధియె కారణంబు వేరుకాదు.

Tamil Transliteration
Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala
Oottaa Kazhiyu Menin.

Explanations
Holy Kural #౩౭౯
ఇష్టమైన నంతసింఛెడి వారలు
కష్టమైన నేడ్వగాదు విధికి.

Tamil Transliteration
Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal
Allar Patuva Thevan?.

Explanations
Holy Kural #౩౮౦
విధి బలీయ మగును విడువడు తప్పుకో
నెందుబోవ వచ్చి ముందు నిలచు.

Tamil Transliteration
Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru
Soozhinun Thaanmun Thurum.

Explanations
🡱