వియోగము

Verses

Holy Kural #౧౧౬౧
దాచుకొన్నకొలది దాగకఁ గామమ్ము
ఊట నీటినోలె నూరుచుండు.

Tamil Transliteration
Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౨
కప్పి పుచ్చ వీలుఁగానట్టి దీ బాధ
చెప్పి పంపనైన సిహ్హుగలది.

Tamil Transliteration
Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౩
ప్రాణదండమునకు వలపును, సిగ్గును
కావడట్లు వంగి కష్టపెట్టు.

Tamil Transliteration
Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౪
ఉదధి పోలెఁ గామమున్నది దాటంగఁ
దగిన యెడలేకఁ దల్లడిలుదు.

Tamil Transliteration
Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౫
కష్టపట్టునతని కిష్టమున్నప్పుడే
ఇష్టపట్టగలడె కష్టమున్న.

Tamil Transliteration
Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౬
కలసినపుడు సుఖము కడలివంటిదగును
కలయనపుడు దిగులు కడలికన్న.

Tamil Transliteration
Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౭
విరహబాధ నీద వీలుగాకుండఁగా
అర్ధరాత్రి నొంట నలమటింతు.

Tamil Transliteration
Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౮
అందఱీకిని నిద్ర నందించు నీరాత్రి
నన్ను తోడు జేసుకొన్న దేమి.

Tamil Transliteration
Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౯
విరహ బాధకన్న వేదన గలిగించు
దినదినమ్ము నిశలు దీర్ఘమగుచు.

Tamil Transliteration
Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౦
మనసుతోడఁగూడి కనులేగియున్నచో
మోహజలధి నిట్లు మునుగహుందు.

Tamil Transliteration
Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan.

Explanations
🡱