విరహతాపము

Verses

Holy Kural #౧౧౯౧
ఒకరి నొకరు వలచి వలసించు కొన్నచో
వారి వశమె కామఫల సుఖమ్ము.

Tamil Transliteration
Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౨
బ్రతుకు బాగుజేయు వర్షంబు పోలిక
ప్రియుండు ప్రేయసియెడ ప్రేమ గనుట.

Tamil Transliteration
Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala? Kkum Ali.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౩
కోరుకొన్న ప్రియుని గూడిన కాంతకు
ప్రేమ గర్వ మొండు పెనగుచుండు.

Tamil Transliteration
Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౪
ప్రియుని ప్రేమలేని ప్రేయసి నెవరెంత
గొప్పఁ జెప్పుకొన్న గొఱత గొఱత.

Tamil Transliteration
Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౫
తలపఁ డతడు నన్ను తానెట్లు వలచినంత
సిగ్గు మాలి నాదు చెంతవచ్చు.

Tamil Transliteration
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౬
ఇన్నినాళ్ళు బ్రతికి యున్నది యెట్లన్న
దలచి తలచి ముందు వలపులన్ని.

Tamil Transliteration
Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౭
మరచుటన్న మాటె మండించు హృదయమ్ము
మరచి బ్రతుకు మాట మాట యగునె.

Tamil Transliteration
Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౮
ఎంత దలచుకొన్న నేమని కినయండు
ప్రియుణానుగునట్టి ప్రియమదౌను.

Tamil Transliteration
Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౯
ఎంతగానొ జెప్పె నిర్వుర మొకటని
చెంతలేక నిపుడు చింతబెట్టె.

Tamil Transliteration
Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku.

Explanations
Holy Kural #౧౨౦౦
విడచినట్టివాని వెదకి పట్టెడుదాక
గదలిపోకుమోయి కలువరాజ.

Tamil Transliteration
Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju.

Explanations
🡱