విరోధనిరోధము

Verses

Holy Kural #౮౭౧
వైరమనెడు దుష్టవర్తన పరిహాస
మునకునైన వెట్టుకొనఁగ రాదు.

Tamil Transliteration
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan
Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru.

Explanations
Holy Kural #౮౭౨
కలహ మాడవచ్చు విలుకానితో నైన
వలుకులాడువాని పగను వలదు.

Tamil Transliteration
Viller Uzhavar Pakaikolinum Kollarka
Soller Uzhavar Pakai.

Explanations
Holy Kural #౮౭౩
తనకు బలము లేకఁ దనవారు లేకుండ
కలహమునకు దిగినఁ గలదె బుద్ధి.

Tamil Transliteration
Emur Ravarinum Ezhai Thamiyanaaip
Pallaar Pakaikol Pavan.

Explanations
Holy Kural #౮౭౪
పగతునైన నెయ్యముగ జేసుకొనువాని
ముంచిలోనె జగతి మహిమ వెలుగు.

Tamil Transliteration
Pakainatpaak Kontozhukum Panputai Yaalan
Thakaimaikkan Thangitru Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౮౭౫
తోడులేదు జూడఁ, జోడైన బలవాళ్ళు
వాళ్ళనొకని స్నేహ వర్తికమ్ము.

Tamil Transliteration
Thandhunai Indraal Pakaiyirantaal Thaanoruvan
Indhunaiyaak Kolkavatrin Ondru.

Explanations
Holy Kural #౮౭౬
కలసి ముందు వెనక కలహమాడుట కన్న
కలసి కలియనట్లు మెలఁగుటొప్పు.

Tamil Transliteration
Thera?num Theraa Vitinum Azhivinkan
Theraan Pakaaan Vital.

Explanations
Holy Kural #౮౭౭
అరయలేని వాని కగచాట్లు జెప్పకు
బలముఁ జెప్పబోకు బగతునెడను.

Tamil Transliteration
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #౮౭౮
తలచుకొన్న పనికి వలసిన సామగ్రి
జేర్చుకొన్నవానిఁ జెరుపతరమె.

Tamil Transliteration
Vakaiyarindhu Tharseydhu Tharkaappa Maayum
Pakaivarkan Patta Serukku.

Explanations
Holy Kural #౮౭౯
ముండ్లచెట్లు నెల్ల మొలకలో గిల్లక
ముదిరినంత గదప నొదవుబాధ.

Tamil Transliteration
Ilaidhaaka Mulmaram Kolka Kalaiyunar
Kaikollum Kaazhththa Itaththu.

Explanations
Holy Kural #౮౮౦
శత్రువులను నణచ శక్తిజాలని వాఁడు
స్వేచ్ఛగాను శ్వాస పీల్చలేడు.

Tamil Transliteration
Uyirppa Ularallar Mandra Seyirppavar
Semmal Sidhaikkalaa Thaar.

Explanations
🡱