విశ్వసించుట

Verses

Holy Kural #౫౦౧
ధర్మ మర్థ కామ కర్మలతోబాటు
ప్రాణభయము నున్నవాని నమ్ము.

Tamil Transliteration
Aramporul Inpam Uyirachcham Naankin
Thirandherindhu Therap Patum.

Explanations
Holy Kural #౫౦౨
మానదృష్టి, వంశమర్యాద నిని రెండు
గలిగియున్న వానిఁదెలిసి నమ్ము.

Tamil Transliteration
Kutippirandhu Kutraththin Neengi Vatuppariyum
Naanutaiyaan Sutte Thelivu.

Explanations
Holy Kural #౫౦౩
విద్య లెఱిఁగి నట్టె విద్వాంసుఁడెనను
తప్పుఁజేయడంచు జెప్పలేము.

Tamil Transliteration
Ariyakatru Aasatraar Kannum Theriyungaal
Inmai Aridhe Veliru.

Explanations
Holy Kural #౫౦౪
గుణముఁ జూచి దోషగుణమును గుర్తించి
యెక్కువేదొ దాని లెక్క గొనుము.

Tamil Transliteration
Kunamnaatik Kutramum Naati Avatrul
Mikainaati Mikka Kolal.

Explanations
Holy Kural #౫౦౫
అధికు లల్పు లనెడి విధమున కొఱిసిడి
వారి వారి కర్మ కారణమ్ము.

Tamil Transliteration
Perumaikkum Enaich Chirumaikkum Thaththam
Karumame Kattalaik Kal.

Explanations
Holy Kural #౫౦౬
బంధు దూరుడైన వానిని నమ్మకు
లోకనిందకేని లొంగ డతడు.

Tamil Transliteration
Atraaraith Therudhal Ompuka Matravar
Patrilar Naanaar Pazhi.

Explanations
Holy Kural #౫౦౭
మమతతోడ నమ్మి మంద బుద్ధులఁగూడ
మంచి బుద్ధి పోయి మందుడగును.

Tamil Transliteration
Kaadhanmai Kandhaa Arivariyaarth Therudhal
Pedhaimai Ellaan Tharum.

Explanations
Holy Kural #౫౦౮
ఇతరు లెట్టివారొ యెరుగక మమ్మిన
బాధ వచ్చు తనకు బంధుపులకు.

Tamil Transliteration
Theraan Piranaith Thelindhaan Vazhimurai
Theeraa Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #౫౦౯
నమ్మరాదు తెలియ కెమ్మెయి నమ్మిన
వినంగ వలయు నెట్టి విషయమైన.

Tamil Transliteration
Therarka Yaaraiyum Theraadhu Therndhapin
Theruka Therum Porul.

Explanations
Holy Kural #౫౧౦
నమ్మదగిన నమ్ము నమ్మికతో వాని
వంశయంబు దుఃఖ సాగరమ్ము.

Tamil Transliteration
Theraan Thelivum Thelindhaankan Aiyuravum
Theeraa Itumpai Tharum.

Explanations
🡱