వెలయాలు

Verses

Holy Kural #౯౧౧
వేశ్య వినయమెల్ల వెలకోసమేగాన
ముచ్చటింపులెల్లఁ ముప్పుఁదెచ్చు.

Tamil Transliteration
Anpin Vizhaiyaar Porulvizhaiyum Aaidhotiyaar
Insol Izhukkuth Tharum.

Explanations
Holy Kural #౯౧౨
వెలకు దగ్గప్రేమ వెలయాలు చూసించు
మోసపోకు దాని మోహమునకు.

Tamil Transliteration
Payandhookkip Panpuraikkum Panpin Makalir
Nayandhookki Nallaa Vital.

Explanations
Holy Kural #౯౧౩
పడుపుకాంత సుఖము, నడిరెయి దెలియక
శవముతోడ గలియు చందమగును.

Tamil Transliteration
Porutpentir Poimmai Muyakkam Iruttaraiyil
Edhil Pinandhazheei Atru.

Explanations
Holy Kural #౯౧౪
సానిదాని పొందు సత్యర్థ మెఱిగిన
వారు గోరుకొనరు వాస్థవముగ.

Tamil Transliteration
Porutporulaar Punnalan Thoyaar Arutporul
Aayum Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #౯౧౫
గౌరవమ్ము గోరువారలు వెలయాలి
యందచందములకుఁ జిందిపోరు.

Tamil Transliteration
Podhunalaththaar Punnalam Thoyaar Madhinalaththin
Maanta Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #౯౧౬
సొంత తెలివితేట లెంతేని గలవారు
వారవనిత సుఖముఁ గోరుకొనరు.

Tamil Transliteration
Thannalam Paarippaar Thoyaar Thakaiserukkip
Punnalam Paarippaar Thol.

Explanations
Holy Kural #౯౧౭
తలపునందులేక వలపించు వగలాడి
గూడువారు లేత గుండెవారు.

Tamil Transliteration
Nirainenjam Illavar Thoivaar Piranenjir
Penip Punarpavar Thol.

Explanations
Holy Kural #౯౧౮
మూర్ఖుడైన వాని మోహని దయ్యమ్ము
వంచగించునట్టి వారవనిత.

Tamil Transliteration
Aayum Arivinar Allaarkku Anangenpa
Maaya Makalir Muyakku.

Explanations
Holy Kural #౯౧౯
సిగ్గు లేనిదాని నిగ్గైన కౌగిలి
పాప మంటగట్టు పాశమగును.

Tamil Transliteration
Varaivilaa Maanizhaiyaar Mendhol Puraiyilaap
Pooriyarkal Aazhum Alaru.

Explanations
Holy Kural #౯౨౦
జూదము, వెలయాలు, బోరత్వ మిమ్మూడు
సిరి దొఱంగు వాని స్నేహమగును.

Tamil Transliteration
920 Irumanap Pentirum Kallum Kavarum
Thiruneekkap Pattaar Thotarpu.

Explanations
🡱