వ్యర్థభాషణ

Verses

Holy Kural #౧౯౧
ఫలమొకింతఁ లేక వ్యర్థంబుగాఁ బల్కు
నట్టి వాని లక్ష్య వెట్టరెవరు.

Tamil Transliteration
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan
Ellaarum Ellap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౯౨
వ్యర్థ భాషణమ్ము వ్యథనిచ్చు వంచించి
స్నేహితులకుఁ జేయు టెడువు కన్న

Tamil Transliteration
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila
Nattaarkan Seydhalir Reedhu.

Explanations
Holy Kural #౧౯౩
వదురుజోతటంచు నెదిరికి దెలిసించు
వ్యర్థమైన దాని వ్యాఖ్యజేయ.

Tamil Transliteration
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila
Paarith Thuraikkum Urai.

Explanations
Holy Kural #౧౯౪
చెప్ప దొడఁగునేని చెత్తగా నేదేదొ
నష్టపడును వాని నాణ్య మచట

Tamil Transliteration
Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum Payansaaraap
Panpilsol Pallaa Rakaththu.

Explanations
Holy Kural #౧౯౫
గొప్పదన మదెంత గూడిన వాడైన
భంగపడును వ్యర్థ భాషణమున

Tamil Transliteration
Seermai Sirappotu Neengum Payanila
Neermai Yutaiyaar Solin.

Explanations
Holy Kural #౧౯౬
సత్తులేక బలికి సామర్థ్యుఁడనుకొన్న
పురుషఁడెట్టు లగును పొల్లు గాని

Tamil Transliteration
Payanil Sol Paaraattu Vaanai Makanenal
Makkat Padhati Yenal.

Explanations
Holy Kural #౧౯౭
దొడ్డవారి మాట దుడుకుగా నున్నను
పొల్లు మాట జెప్ప నొల్ల రొకటి

Tamil Transliteration
Nayanila Sollinunj Cholluka Saandror
Payanila Sollaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౧౯౮
సత్తులేని మాట సర్వజ్ఞు లాడరు
పలికిరేని దాన ఫలిత ముండు.

Tamil Transliteration
Arumpayan Aayum Arivinaar Sollaar
Perumpayan Illaadha Sol.

Explanations
Holy Kural #౧౯౯
సత్యథంబు గోరు శాస్త్ర పారంగతులే
విష్వలముగ జెప్ప నేర రొకటి

Tamil Transliteration
Poruldheerndha Pochchaandhunj Chollaar Maruldheerndha
Maasaru Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #౨౦౦
పలుకఁ దలతువేని పలుకుము ఫలమీయ
ఫలము లేని పలుకు పలుక వలదు.

Tamil Transliteration
Solluka Sollir Payanutaiya Sollarka
Sollir Payanilaach Chol.

Explanations
🡱