శత్రుశక్తి

Verses

Holy Kural #౮౬౧
అధికులందు కలహమాడుట దోషమ్ము
ఆడకున్న దోష మల్పులందు

Tamil Transliteration
Valiyaarkku Maaretral Ompuka Ompaa
Meliyaarmel Meka Pakai.

Explanations
Holy Kural #౮౬౨
సానుభూతి, మైత్రి స్వబలమ్ము లేనట్టి
వాని శత్రువెట్లు వదలిపెట్టు

Tamil Transliteration
Anpilan Aandra Thunaiyilan Thaandhuvvaan
Enpariyum Edhilaan Thuppu.

Explanations
Holy Kural #౮౬౩
దానహీను, బుద్ధిహీను నిర్ధాక్షిణ్య
గెలువ సులభ మెట్టి బలములేక.

Tamil Transliteration
Anjum Ariyaan Amaivilan Eekalaan
Thanjam Eliyan Pakaikku.

Explanations
Holy Kural #౮౬౪
విడువఁడాగ్రహమ్ము విడచు నిదానమ్ము
నట్టినాఁడు లోకు వందఱికిని.

Tamil Transliteration
Neengaan Vekuli Niraiyilan Egngnaandrum
Yaanganum Yaarkkum Elidhu.

Explanations
Holy Kural #౮౬౫
నీతియు నియమమ్ము నిత్య కర్మములేని
నిందపరుని గెల్వ వందమంది.

Tamil Transliteration
Vazhinokkaan Vaaippana Seyyaan Pazhinokkaan
Panpilan Patraarkku Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౮౬౬
కన్నుఁగాననట్టి కామమ్ము కోపమ్ము
నున్నవాని గెల్చు టుత్సవంబు.

Tamil Transliteration
Kaanaach Chinaththaan Kazhiperung Kaamaththaan
Penaamai Penap Patum.

Explanations
Holy Kural #౮౬౭
ఇచ్చియైన కలహమేర్పడ జూడుము
దగ్గరుండి గుంట ద్రవ్వువాని.

Tamil Transliteration
Kotuththum Kolalventum Mandra Atuththirundhu
Maanaadha Seyvaan Pakai.

Explanations
Holy Kural #౮౬౮
దుర్గుణంబుతోడ దుశ్చేష్ట లలవడ్డ
రోతురెల్ల శత్రు ప్రీతినాఁడు.

Tamil Transliteration
Kunanilanaaik Kutram Palavaayin Maatraarkku
Inanilanaam Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #౮౬౯
సమరమునకు తృప్తి, సాధ్యత సబ్దుద్ధి
లేనివాడు శత్రువైన యెడుల.

Tamil Transliteration
Seruvaarkkuch Chenikavaa Inpam Arivilaa
Anjum Pakaivarp Perin.

Explanations
Holy Kural #౮౭౦
శాస్త్ర హీనుతోడ శతృత్వమందని
వాని నెట్టి కీర్తివలచిరాదు.

Tamil Transliteration
Kallaan Vekulum Siruporul Egngnaandrum
Ollaanai Ollaa Tholi.

Explanations
🡱