శీలము

Verses

Holy Kural #౯౯౧
అందఱియెడఁ గలసి యన్యోన్యముగ నుంట
సుగుణమునకు నుండు సులభ గుణము.

Tamil Transliteration
Enpadhaththaal Eydhal Elidhenpa Yaarmaattum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

Explanations
Holy Kural #౯౯౨
కనికరమ్ము వంశ గౌరవ మీరెండు
చాటి చెప్పు నొకని సద్గుణంబు.

Tamil Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum
Panputaimai Ennum Vazhakku.

Explanations
Holy Kural #౯౯౩
కాదు దేహభావ మెదియు సమమన
సద్గుణాళి సమమె సమమనంగ.

Tamil Transliteration
Uruppoththal Makkaloppu Andraal Veruththakka
Panpoththal Oppadhaam Oppu.

Explanations
Holy Kural #౯౯౪
నీతి నియమములను ప్రీతితో పాటించి
మెలఁగువారి నెందు మెచ్చు జగము.

Tamil Transliteration
Nayanotu Nandri Purindha Payanutaiyaar
Panpupaa Raattum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౯౯౫
సరసమైన కీడె స్తబ్ధులతోనాడ
విరసమైనమేలు విజ్ఞులందు.

Tamil Transliteration
Nakaiyullum Innaa Thikazhchchi Pakaiyullum
Panpula Paatarivaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #౯౯౬
ఉత్తములగువార లుండుటచేతనే
మహిని మహియటండ్రు మట్టియనక

Tamil Transliteration
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man.

Explanations
Holy Kural #౯౯౭
సూదివంటి బుద్ధి సూక్ష్మతయున్నను
గుణములేమి వృక్ష గణసమమ్ము.

Tamil Transliteration
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౯౯౮
స్నేహముడిగి చెడువుఁ జేపెడి ప్రబలందు
ప్రీతి జూపుచుండు నీతిపరుఁడు.

Tamil Transliteration
Nanpaatraar Aaki Nayamila Seyvaarkkum
Panpaatraar Aadhal Katai.

Explanations
Holy Kural #౯౯౯
కలుపుగోలుతనము గఱవైన వానికి
చిట్టుచీకటగును పట్టపగలే.

Tamil Transliteration
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam
Pakalumpaar Pattandru Irul.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౦
బుద్ధిహీను నొద్దఁ దద్దయు ధనముంత
మురికి పాత్ర పాలుఁ బోసినట్లు.

Tamil Transliteration
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru.

Explanations
🡱