శౌర్యము

Verses

Holy Kural #౭౭౧
నిలువవలదు మాదు నేతకు నెదురొడ్డి
నిలచినట్టివారి శిలల జూడు.

Tamil Transliteration
Ennaimun Nillanmin Thevvir Palarennai
Munnindru Kalnin Ravar.

Explanations
Holy Kural #౭౭౨
చెవులపిల్లి గురికి బిక్కు బాణము కన్న
నేన్గు తప్పుకొన్న యీటె మేలు

Tamil Transliteration
Kaana Muyaleydha Ampinil Yaanai
Pizhaiththavel Endhal Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౭౭౩
శౌర్యమందు గొప్ప శౌర్యము పగతుని
దుర్దినంబులందు తోడువడుట.

Tamil Transliteration
Peraanmai Enpa Tharukanon Rutrakkaal
Ooraanmai Matradhan Eqku.

Explanations
Holy Kural #౭౭౪
చేత బరిసెలేని చింతను బోగొట్టె
రొమ్మునగల యీటె రోషముసగి.

Tamil Transliteration
Kaivel Kalitrotu Pokki Varupavan
Meyvel Pariyaa Nakum.

Explanations
Holy Kural #౭౭౫
అదిరెనేని రెప్ప యెదురైన బఅణమ్ము
లవజయంబున కదె యానవాలు.

Tamil Transliteration
Vizhiththakan Velkona Teriya Azhiththimaippin
Ottandro Vanka Navarkku.

Explanations
Holy Kural #౭౭౬
గాయపడనిఒ నాళ్ళు గణియించి వీరుండు
వ్యర్థమాయె నంచు వ్యసనపడును.

Tamil Transliteration
Vizhuppun Pataadhanaal Ellaam Vazhukkinul
Vaikkumdhan Naalai Etuththu.

Explanations
Holy Kural #౭౭౭
వీర కంకణమ్ము విభునిచే బడయంగ
ప్రాణమీయ వీరవరుండు గోరు.

Tamil Transliteration
Suzhalum Isaiventi Ventaa Uyiraar
Kazhalyaappuk Kaarikai Neerththu.

Explanations
Holy Kural #౭౭౮
రాజు వలదటన్న రణరంగమున నుండి
వీరవరుఁడు రాడు వెన్ను చూసి.

Tamil Transliteration
Urinuyir Anjaa Maravar Iraivan
Serinum Seerkundral Ilar.

Explanations
Holy Kural #౭౭౯
లక్ష్యమునకు నుసురు లక్ష్యంబు జేయని
వీరుఁ దోషములను వెదక రెవరు.

Tamil Transliteration
Izhaiththadhu Ikavaamaich Chaavaarai Yaare
Pizhaiththadhu Orukkir Pavar.

Explanations
Holy Kural #౭౮౦
చావుఁ గోరుకొనును సామ్రాట్టు కన్నుల
నీరు గారునట్లు వీరవరుఁడు.

Tamil Transliteration
Purandhaarkan Neermalkach Chaakirpin Saakkaatu
Irandhukol Thakkadhu Utaiththu.

Explanations
🡱