సంధ్యా సమయము

Verses

Holy Kural #౧౨౨౧
సంధ్య సంధ్య కాదు చంపంగ వచ్చిన
గాల మగునుగాదె కాముకులను.

Tamil Transliteration
Maalaiyo Allai Manandhaar Uyirunnum
Velainee Vaazhi Pozhudhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౨
సంధెవయ్యు నీవు మంద మందెదవేల
నీకు గూడ తోడు లేకనేన.

Tamil Transliteration
Punkannai Vaazhi Marulmaalai Emkelpol
Vankanna Thonin Thunai.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౩
మంచుకనుల సంధ్య మంద మందమ్ముగా
వచ్చి వచ్చి బాధ హెచ్చుపవచు.

Tamil Transliteration
Paniarumpip Paidhalkol Maalai Thuniarumpith
Thunpam Valara Varum.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౪
విరహులందు సంధ్య ప్రియుడుండ నిదిజూచి
పగను దీర్చుకొనును వైరివిధము.

Tamil Transliteration
Kaadhalar Ilvazhi Maalai Kolaikkalaththu
Edhilar Pola Varum.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౫
ఉదయమునకు నెట్టి యుపకార మొనరించి
సంధ్య కేమి జేయజాలనైతి.

Tamil Transliteration
Kaalaikkuch Cheydhanandru Enkol Evankolyaan
Maalaikkuch Cheydha Pakai?.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౬
సంధ్యకాల మింత సంకటంబని నేను
తెలియనైతి ప్రియుని గలిసినపుడు.

Tamil Transliteration
Maalainoi Seydhal Manandhaar Akalaadha
Kaalai Arindha Thilen.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౭
ప్రొద్దుతోడబుట్టి పెద్దదై దినమంత
నిరియు సంధ్యవేళ విరహ బాధ.

Tamil Transliteration
Kaalai Arumpip Pakalellaam Podhaaki
Maalai Malarumin Noi.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౮
వేణుగాన మపుడు వినిపించె మధురమై
చేదు గాగ నిపుడు చెవిని బడును.

Tamil Transliteration
Azhalpolum Maalaikkuth Thoodhaaki Aayan
Kuzhalpolum Kollum Patai.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౯
సద్దుమణిగియుండు సంధ్యలో నూరెల్ల
నాయకుండు లేని నావిధంబు.

Tamil Transliteration
Padhimaruntu Paidhal Uzhakkum Madhimaruntu
Maalai Patardharum Pozhdhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౦
సఖుని వెడచిపెట్టి చావకుండెడి నన్ను
చంపుతున్న దిపుడు సంధ్య వచ్చి.

Tamil Transliteration
Porulmaalai Yaalarai Ulli Marulmaalai
Maayumen Maayaa Uyir.

Explanations
🡱