సత్యము

Verses

Holy Kural #౨౯౧
సత్యమేదియన్న స్వల్పమ్ముగా నైన
దోషముండ నట్టి భాషణమ్ము.

Tamil Transliteration
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal.

Explanations
Holy Kural #౨౯౨
సత్య దూరమైన సత్యంబుగా నొప్పు
దోహదంబుగాగ దోషముడిగి.

Tamil Transliteration
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin.

Explanations
Holy Kural #౨౯౩
మనను తెల్పు దాని మరుగుపఱచు వాని
చిత్తమందు సతము జిచ్చురగులు.

Tamil Transliteration
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum.

Explanations
Holy Kural #౨౯౪
అన్యత మాడకున్న నాత్మసాక్షిగఁ దాను
మసలు సకల జనుల మనసు లందు.

Tamil Transliteration
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan.

Explanations
Holy Kural #౨౯౫
సత్యదృష్టి యాత్మ సాక్షాత్కరించిన
యజ్ఞకర్త కన్న విజ్ఞుఁ డతడు.

Tamil Transliteration
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai.

Explanations
Holy Kural #౨౯౬
నిజముకన్న కీర్తి నిక్కంబు లేదొండు
కష్ట రహిత మన్ని నిష్ట లందు.

Tamil Transliteration
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum.

Explanations
Holy Kural #౨౯౭
నిర్వహించినట్లె సర్వ ధర్మంబులు
నిజము నిజముగాను నిలుపుకొన్న.

Tamil Transliteration
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౨౯౮
అంగశుద్ధి స్నానమాడిన సరిపోవు
నాత్మశుద్ధి సత్య మందుటందె.

Tamil Transliteration
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #౨౯౯
మెలుఁగులన్ని మెలుఁగు వెలిగింపజాలవు
సజ్జనాళి మెలుఁగు సత్య మగును.

Tamil Transliteration
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku.

Explanations
Holy Kural #౩౦౦
అరయ సత్యమొకటె పరమార్థమైనది
సత్యమునకు సాటి జగతి లేదు.

Tamil Transliteration
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira.

Explanations
🡱