సన్యాసము

Verses

Holy Kural #౩౪౧
దేని దేని నుండి దేనిని నిడనాడు
దాని దాని నుండి తనకు ముక్తి.

Tamil Transliteration
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal
Adhanin Adhanin Ilan.

Explanations
Holy Kural #౩౪౨
ఉన్నవన్ని పదలుకొన్నట్టి వారల
కపరిమిత సుఖమ్ము లనువుపడును.

Tamil Transliteration
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin
Eentuiyar Paala Pala.

Explanations
Holy Kural #౩౪౩
పట్టిపెట్టుకొనుము పంచేంద్రియమ్ముల
వదలిపెట్టవలయు వస్తుచయము

Tamil Transliteration
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum
Ventiya Vellaam Orungu.

Explanations
Holy Kural #౩౪౪
సర్వమెడలు టగును సన్యాస నియమమ్ము
మిగిలెనేని యొకటి తగులు నన్ని.

Tamil Transliteration
Iyalpaakum Nonpirkondru Inmai Utaimai
Mayalaakum Matrum Peyarththu.

Explanations
Holy Kural #౩౪౫
సర్వమెడలు టగును సన్యాస నియమమ్ము
మిగిలెనేని యొకటి తగులు నన్ని.

Tamil Transliteration
Matrum Thotarppaatu Evankol Pirapparukkal
Utraarkku Utampum Mikai.

Explanations
Holy Kural #౩౪౬
నేను నాదటన్న దానిని నిడనాడ
సురల కలవిగాని సుఖము దక్కు.

Tamil Transliteration
Yaan Enadhu Ennum Serukku Aruppaan Vaanorkku
Uyarndha Ulakam Pukum.

Explanations
Holy Kural #౩౪౭
పట్టు విడువకుండు పట్టిన కష్టాలు
పట్టు విడువ కాశ పట్టుకొన్న

Tamil Transliteration
Patri Vitaaa Itumpaikal Patrinaip
Patri Vitaaa Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #౩౪౮
వదలిరన్ని మోక్ష పదనికి సన్న్యాసు
లన్య జనులు దగిలి రాశలందు

Tamil Transliteration
Thalaippattaar Theerath Thurandhaar Mayangi
Valaippattaar Matrai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౩౪౯
యెంపుకొన్న నాశ తెగిపోపు పుట్టుక
యస్థిరంబు లాశలందు గలివి

Tamil Transliteration
Patratra Kanne Pirapparukkum Matru
Nilaiyaamai Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #౩౫౦
ఆశ్రయింప వలయు నాశలు దీరంగ
నాశ లేనినాని నాశ్రయింబి.

Tamil Transliteration
Patruka Patratraan Patrinai Appatraip
Patruka Patru Vitarku.

Explanations
🡱