సభ

Verses

Holy Kural #౭౧౧
మాట పొందుఁదెలసి కూటమ్ము గమనించి
వక్తస్ఫుటముగాను వ్యక్తపఱచు.

Tamil Transliteration
Avaiyarinadhu Aaraaindhu Solluka Sollin
Thokaiyarindha Thooimai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౭౧౨
మాట తేట లెఱుగు మహనీయలందఱు
నున్న చోటెఱింగి యచ్చరింత్రు.

Tamil Transliteration
Itaidherindhu Nankunarndhu Solluka Sollin
Nataidherindha Nanmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౭౧౩
స్థితిని దెలియలేకఁ జెప్పెడివారెల్ల
మాట దెలియనట్టి మోటువారె

Tamil Transliteration
Avaiyariyaar Sollalmer Kolpavar Sollin
Vakaiyariyaar Valladhooum Il.

Explanations
Holy Kural #౭౧౪
నిపుణులందు జూపు నిపుణత్వమున్నచో
మూగ వోలెనుండు మూర్ఖులెదుట.

Tamil Transliteration
Oliyaarmun Olliya Raadhal Veliyaarmun
Vaansudhai Vannam Kolal.

Explanations
Holy Kural #౭౧౫
సుఖములందు గొప్ప సుఖమగు, పండితు
లున్న సభను మాట లుడిగియున్న.

Tamil Transliteration
Nandrendra Vatrullum Nandre Mudhuvarul
Mundhu Kilavaach Cherivu.

Explanations
Holy Kural #౭౧౬
విజ్ఞులెనవారు వినుపించు సభలోన
నడ్డువచ్చు వాని యెడ్డడండ్రు.

Tamil Transliteration
Aatrin Nilaidhalarn Thatre Viyanpulam
Etrunarvaar Munnar Izhukku.

Explanations
Holy Kural #౭౧౭
చదుపుకొన్నవారి సామర్థ్యమంతయు
పండితాళి ముందె పరిమళించు.

Tamil Transliteration
Katrarindhaar Kalvi Vilangum Kasatarach
Choldheridhal Vallaar Akaththu.

Explanations
Holy Kural #౭౧౮
ఆలకించు వారి నరసి మాటాడుట
ఫలితమున్న చేను బార్చినట్లు.

Tamil Transliteration
Unarva Thutaiyaarmun Sollal Valarvadhan
Paaththiyul Neersorin Thatru.

Explanations
Holy Kural #౭౧౯
సభను మెప్పు గోరు చతురండు మఱచియు
పలుకరాదు మోటు వారిముందు.

Tamil Transliteration
Pullavaiyul Pochchaandhum Sollarka Nallavaiyul
Nankusalach Chollu Vaar.

Explanations
Holy Kural #౭౨౦
మలినమందు సుధను జిలికిన విధమౌను
సాటిలేని వారి సభను బలుక.

Tamil Transliteration
Anganaththul Ukka Amizhdhatraal Thanganaththaar
Allaarmun Kotti Kolal.

Explanations
🡱