సభాకంపము

Verses

Holy Kural #౭౨౧
పలుకులందు భవ్యభావమ్ము గలవారు
సభకుజంకి మాట సడలరెపుడు.

Tamil Transliteration
Vakaiyarindhu Vallavai Vaaisoraar Sollin
Thokaiyarindha Thooimai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౭౨౨
చదివి నట్టివారి సన్నిధి చదివిన
చదుపు వ్యక్తపఱచు బుధుడె బుధుడు.

Tamil Transliteration
Katraarul Katraar Enappatuvar Katraarmun
Katra Selachchollu Vaar.

Explanations
Holy Kural #౭౨౩
పగతు నెదిరి పోర, పలువురు సిద్ధంబు
నిర్భయముగా సభను నిలువలేరు.

Tamil Transliteration
Pakaiyakaththuch Chaavaar Eliyar Ariyar
Avaiyakaththu Anjaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౭౨౪
ఎఱిగినట్టి విషయ మెఱిగించి యెదిరిచే
యెఱుగ దగినదెల్ల నెఱుగవలయు.

Tamil Transliteration
Katraarmun Katra Selachchollith Thaamkatra
Mikkaarul Mikka Kolal.

Explanations
Holy Kural #౭౨౫
చర్చ జరుగువేళ సభలోన జంకక
బుధుల కెదురు నిలువ చదువ వలయు.

Tamil Transliteration
Aatrin Alavarindhu Karka Avaiyanjaa
Maatrang Kotuththar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #౭౨౬
వాడి ఖడ్గమేల బోడిమి దప్పిన
చదువదేల సభకు ముందము నిడక.

Tamil Transliteration
Vaaloten Vankannar Allaarkku Nooloten
Nunnavai Anju Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౭౨౭
బేడి కత్తిబట్టు బెదురు వారెస్వరు?
శాస్త్ర పఠనమేల సభకు జంక.

Tamil Transliteration
Pakaiyakaththup Petikai Olvaal Avaiyakaththu
Anju Mavankatra Nool.

Explanations
Holy Kural #౭౨౮
ఎంత జదుపుకొన్న నేమౌను సభలోన
వ్యక్తపరుపకున్న ముక్తసరిగ.

Tamil Transliteration
Pallavai Katrum Payamilare Nallavaiyul
Nanku Selachchollaa Thaar.

Explanations
Holy Kural #౭౨౯
చదివి జంకునెడల శాస్త్ర పాటవముండి
విద్యరామికన్న వెలితి యగును.

Tamil Transliteration
Kallaa Thavarin Kataiyenpa Katrarindhum
Nallaa Ravaiyanju Vaar.

Explanations
Holy Kural #౭౩౦
చదివి జదువనట్లె శాస్త్రజ్ఞులకు జంకి
తెలితఁజెప్ప లేకఁ దెల్లబోవ.

Tamil Transliteration
Ulareninum Illaarotu Oppar Kalananjik
Katra Selachchollaa Thaar.

Explanations
🡱