సాధు సాంగత్యము

Verses

Holy Kural #౪౪౧
ధర్మ వర్తనమున తనకన్న పెద్దల
గుర్తుబట్టి స్నేహ వర్తిగమ్ము.

Tamil Transliteration
Aranarindhu Mooththa Arivutaiyaar Kenmai
Thiranarindhu Therndhu Kolal.

Explanations
Holy Kural #౪౪౨
పడెడి బాధ బాపి పడనుండు బాధను
బాపువారి చెలిమి బడయ వలయు.

Tamil Transliteration
Utranoi Neekki Uraaamai Murkaakkum
Petriyaarp Penik Kolal.

Explanations
Holy Kural #౪౪౩
అధిక లాభమెంచి అసలును పోగొట్టు
లోభిబుద్ధి బుధులలోన లేదు.

Tamil Transliteration
Ariyavatru Lellaam Aridhe Periyaaraip
Penith Thamaraak Kolal.

Explanations
Holy Kural #౪౪౪
ఘనుఁడటన్న దగును దనకన్న పెద్దల
బాంధవమ్ము బడయు బల్మియున్న.

Tamil Transliteration
Thammir Periyaar Thamaraa Ozhukudhal
Vanmaiyu Lellaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #౪౪౫
దీర్ఘ దర్శు లెఱుగు మార్గంబె లోకమ్ము
వారి పొందు వలయు వసుధ పతికి.

Tamil Transliteration
Soozhvaarkan Naaka Ozhukalaan Mannavan
Soozhvaaraik Soozhndhu Kolal.

Explanations
Holy Kural #౪౪౬
క్ష్మాతలేంద్రు సభను సమయజ్ఞు లున్నచో
శత్రు బలము లెవ్వి సాగ కుండు.

Tamil Transliteration
Thakkaa Rinaththanaaith Thaanozhuka Vallaanaich
Chetraar Seyakkitandha Thil.

Explanations
Holy Kural #౪౪౭
కొట్టి తిట్టి చెప్పు గుణవంతులను గూడు
వారి జెరుప నెవరి వశము గాదు.

Tamil Transliteration
Itikkun Thunaiyaarai Yaalvarai Yaare
Ketukkun Thakaimai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౪౪౮
చొరపుజేసి చెప్పు గురువులు లేకున్న
తనకుఁ దానె చెడును ధరణి విభుఁడు.

Tamil Transliteration
Itippaarai Illaadha Emaraa Mannan
Ketuppaa Rilaanung Ketum.

Explanations
Holy Kural #౪౪౯
మొదలు లేక లాభ మొదవదు బేరమ్ము
చెప్పువారు లేక స్థిరత రాదు.

Tamil Transliteration
Mudhalilaarkku Oodhiya Millai Madhalaiyaanjjch
Aarpilaark Killai Nilai.

Explanations
Holy Kural #౪౫౦
వెదకి దెచ్చుకొన్న విధమౌను బగతుర
బుద్ధి జెప్పు నొకని వద్దటన్న.

Tamil Transliteration
Pallaar Pakai Kolalir Paththatuththa Theemaiththe
Nallaar Thotarkai Vital.

Explanations
🡱