సేన

Verses

Holy Kural #౭౬౧
రథ గజాది యంగ రక్షణతో సేన
వెరిగినపుడె నృపుని వేరు వెరుగు

Tamil Transliteration
Uruppamaindhu Ooranjaa Velpatai Vendhan
Verukkaiyul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #౭౬౨
సేన కొంచెమైన చెదరక బెదరక
నాలమందు నిలచు మూల బలము.

Tamil Transliteration
Ulaivitaththu Ooranjaa Vankan Tholaivitaththuth
Tholpataik Kallaal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౭౬౩
అలలవోలె యెలుక లరచి పైబడనేమి
యురగ ముస్సు రనిన పరుగు లిడును.

Tamil Transliteration
Oliththakkaal Ennaam Uvari Ela?ppakai
Naakam Uyirppak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౭౬౪
చితికి పోక వైరి సేనకు లొంగక
ముందు ముఖమె పట్టు మూలబలము.

Tamil Transliteration
Azhivindri Araipokaa Thaaki Vazhivandha
Vanka Nadhuve Patai.

Explanations
Holy Kural #౭౬౫
ఆలమందు నిలువ కాలపురుషుని యైన
యెదిరి నిలువగలుగు నదియె సేన.

Tamil Transliteration
Kootrutandru Melvarinum Kooti Edhirnirkum
Aatra Ladhuve Patai.

Explanations
Holy Kural #౭౬౬
దండుకుండవలయు దక్షత నియమమ్ము
తేలిని తెంపు నాల్గు స్థిరముగాను.

Tamil Transliteration
Maramaanam Maanta Vazhichchelavu Thetram
Enanaanke Emam Pataikku.

Explanations
Holy Kural #౭౬౭
ఎత్తివచ్చువారి యెత్తును గనిపెట్టి
ముట్టడించునదియె ముఖ్యబలము.

Tamil Transliteration
Thaardhaangich Chelvadhu Thaanai Thalaivandha
Pordhaangum Thanmai Arindhu.

Explanations
Holy Kural #౭౬౮
శక్తిహీనమైన స్థైర్యమ్ము లేకున్న
శిక్షణమున సేన శ్రేష్ఠమగును.

Tamil Transliteration
Ataldhakaiyum Aatralum Illeninum Thaanai
Pataiththakaiyaal Paatu Perum.

Explanations
Holy Kural #౭౬౯
వెలితి పేదరికము విసుగును లేకున్న
నిజముగాను సేన విజయమందు

Tamil Transliteration
Sirumaiyum Sellaath Thuniyum Varumaiyum
Illaayin Vellum Patai.

Explanations
Holy Kural #౭౭౦
బలము గల్గినట్టి భటు లెందఱున్నను
నడుపు నేతలేక చెడును సేన.

Tamil Transliteration
Nilaimakkal Saala Utaiththeninum Thaanai
Thalaimakkal Ilvazhi Il.

Explanations
🡱