స్థానబలము

Verses

Holy Kural #౪౯౧
ముట్టడింపరాదు తిట్టు తిట్టగ రాదు
తెలిసికొనక స్థానబలము ముందు

Tamil Transliteration
Thotangarka Evvinaiyum Ellarka Mutrum
Itanganta Pinal Ladhu.

Explanations
Holy Kural #౪౯౨
బహువిధాల మేలు బగతుర బరిమార్ప
దుర్గమందె గెలువు దొఱకునేని.

Tamil Transliteration
Muranserndha Moimpi Navarkkum Aranserndhaam
Aakkam Palavun Tharum.

Explanations
Holy Kural #౪౯౩
బలము లేక యున్న బలమబ్బు దానంత
సాహసించునేని స్థాన మెఱిఁగి

Tamil Transliteration
Aatraarum Aatri Atupa Itanarindhu
Potraarkan Potrich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #౪౯౪
ఎదిరి యూహలన్ని కుదరకఁ జెడిపోవు
తగవు నెఱపునేని స్థానమెఱిఁగి.

Tamil Transliteration
Enniyaar Ennam Izhappar Itanarindhu
Thunniyaar Thunnich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #౪౯౫
నీటిలోన ముసలి నిగిడి యేనుగఁబట్టు
కుక్క దాని నేలనక్కి కఱచు.

Tamil Transliteration
Netumpunalul Vellum Mudhalai Atumpunalin
Neengin Adhanaip Pira.

Explanations
Holy Kural #౪౯౬
రథము నీటిమీద రవ్వంత సాగదు
నావ నేలమీద నడువదడుగు.

Tamil Transliteration
Katalotaa Kaalval Netundher Katalotum
Naavaayum Otaa Nilaththu.

Explanations
Holy Kural #౪౯౭
సాహసమ్ము కన్న సాయమ్ము బనిలేదు
స్థాన మెఱిఁగి జేయు జ్ఞానమున్న.

Tamil Transliteration
Anjaamai Allaal Thunaiventaa Enjaamai
Enni Itaththaal Seyin.

Explanations
Holy Kural #౪౯౮
స్వస్థలంబు నందు స్వల్పమౌ సైన్యంబె
యెదిరి నెదుర గల్గు నినుమడించి.

Tamil Transliteration
Sirupataiyaan Sellitam Serin Urupataiyaan
Ookkam Azhindhu Vitum.

Explanations
Holy Kural #౪౯౯
కోట లేక నేన కొఱత గానున్నను
గెలువగాదు వాని స్థలము నందు.

Tamil Transliteration
Sirainalanum Seerum Ilareninum Maandhar
Urainilaththotu Ottal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౫౦౦
యుద్ధ భూమిలోనఁ యుద్ధండమౌ కరి
బురదజిక్క నక్క లర్అచి కఱచు.

Tamil Transliteration
Kaalaazh Kalaril Nariyatum Kannanjaa
Velaal Mukaththa Kaliru.

Explanations
🡱