స్నేహము

Verses

Holy Kural #౭౮౧
చేయనేమి కలదు స్నేహమ్ము కన్నను
కర్మకన్న రక్ష కల దదేది?

Tamil Transliteration
Seyarkariya Yaavula Natpin Adhupol
Vinaikkariya Yaavula Kaappu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౨
శుద్ధమైన మైత్రి శుక్లపక్షము బోలు
కృష్ణపక్ష మగును క్లిష్ట మైత్రి.

Tamil Transliteration
Niraineera Neeravar Kenmai Piraimadhip
Pinneera Pedhaiyaar Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౩
చదువఁ జదువ నయము సాధ్యమౌ కావ్యము
చేరఁ జేరఁ సుఖము శిష్టజనుల.

Tamil Transliteration
Navildhorum Noolnayam Polum Payildhorum
Panputai Yaalar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౪
నవ్వులాట గాదు నెవ్వరితో చెల్మి
హద్దు మీరఁ గొట్టిదిద్ద నగును.

Tamil Transliteration
Nakudhar Poruttandru Nattal Mikudhikkan
Mersenaru Itiththar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౫
పూనుకొన్న గాదు పొందిక నొండొరు
లైక్యభావ మందు నమరియుండు.

Tamil Transliteration
Punarchchi Pazhakudhal Ventaa Unarchchidhaan
Natpaang Kizhamai Tharum.

Explanations
Holy Kural #౭౮౬
మైత్రికున్న సొంపు మందహాసము గాదు
విరియవలయు హృదయ వీధియందు

Tamil Transliteration
Mukanaka Natpadhu Natpandru Nenjaththu
Akanaka Natpadhu Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౭
చెడువు రాకఁగాచి చెడినప్పు డతనిని
వీడకుండు టగును తోడటన్న.

Tamil Transliteration
Azhivi Navaineekki Aaruyththu Azhivinkan
Allal Uzhappadhaam Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౮
అడ్డపడును చేయి గుడ్డ జారినవేళ
నట్టు లొదవు మైత్రి యాపదలను.

Tamil Transliteration
Utukkai Izhandhavan Kaipola Aange
Itukkan Kalaivadhaam Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౮౯
సర్వకాలమందు సాధ్యమైనట్లుగా
నాదుకొనుటె మైత్రి కందమగును.

Tamil Transliteration
Natpirku Veetrirukkai Yaadhenin Kotpindri
Ollumvaai Oondrum Nilai.

Explanations
Holy Kural #౭౯౦
ఇట్టు లితఁడు నాకు నీ రీతి నే నన్న
మైత్రి గొప్ప కపుడె మచ్చ బుట్టు.

Tamil Transliteration
Inaiyar Ivaremakku Innamyaam Endru
Punaiyinum Pullennum Natpu.

Explanations
🡱