స్నేహమును గుర్తించుట

Verses

Holy Kural #౭౯౧
చెడువులేదు చెలిమిఁ జేయకపోయిన
కుజనమైత్రి వదలుకొనుట మంచి.

Tamil Transliteration
Naataadhu Nattalir Ketillai Nattapin
Veetillai Natpaal Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౭౯౨
అరసి యరసి స్నేహమాడని దోషమ్ము
చచ్చునట్టి భాధఁ దెచ్చిపెట్టు

Tamil Transliteration
Aaindhaaindhu Kollaadhaan Kenmai Kataimurai
Thaansaam Thuyaram Tharum.

Explanations
Holy Kural #౭౯౩
గుణము, కులము, బందుగణమును గుర్తించి
చేసినట్టి మైత్రి స్థిరము గాంచు.

Tamil Transliteration
Kunamum Kutimaiyum Kutramum Kundraa
Inanum Arindhiyaakka Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౯౪
మంచి యింట బుట్టి మానంబునకు జంకు
వాని గొనుముదేనినైన నిచ్చి.

Tamil Transliteration
Kutippirandhu Thankan Pazhinaanu Vaanaik
Kotuththum Kolalventum Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౯౫
దుఃఖ పడఁగ జెప్పి దోషమ్ము ఖండిచి
మార్గ దర్శకమగు మైత్రి గొనుము.

Tamil Transliteration
Azhachcholli Alladhu Itiththu Vazhakkariya
Vallaarnatapu Aaindhu Kolal.

Explanations
Holy Kural #౭౯౬
కష్టములను మేలె కలదండ్రు, మిత్రత్వ
మెట్టి దనుచు కొలతఁబట్ట నగును.

Tamil Transliteration
Kettinum Untor Urudhi Kilaignarai
Neetti Alappadhor Kol.

Explanations
Holy Kural #౭౯౭
లభ్యమైన దన్న లాభమ్ము నొకనికి
దుర్జన సహవాస వర్జితంబె.

Tamil Transliteration
Oodhiyam Enpadhu Oruvarkup Pedhaiyaar
Kenmai Oreei Vital.

Explanations
Holy Kural #౭౯౮
పట్టు సడలఁ జేయుఁ బని జేయఁబూనకు
చిక్కులందు జారు చెలిమి వలదు.

Tamil Transliteration
Ullarka Ullam Sirukuva Kollarka
Allarkan Aatraruppaar Natpu.

Explanations
Holy Kural #౭౯౯
ఆదుకొనని స్నేహ మాపద లందున
చచ్చునపుడు దలువఁ జీచ్చుబుట్టు.

Tamil Transliteration
Ketungaalaik Kaivituvaar Kenmai Atungaalai
Ullinum Ullanj Chutum.

Explanations
Holy Kural #౮౦౦
గుణము గల్గు చెలిమిఁగొను మంతకైనను
ఇచ్చియైన విడుము తుచ్చ మైత్రి

Tamil Transliteration
Maruvuka Maasatraar Kenmaion Reeththum
Oruvuka Oppilaar Natpu.

Explanations
🡱