స్వప్నసుఖము

Verses

Holy Kural #౧౨౧౧
దూతగాగ ప్రియుని తోడుక వచ్చిన
కలకు విందుజేతు కనులముందె.

Tamil Transliteration
Kaadhalar Thoodhotu Vandha Kanavinukku
Yaadhusey Venkol Virundhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౨
కాటుక కనులందు కలవచ్చి ప్రియుడున్న
సిగ్గువిడచి యన్న జెప్పుకొందు.

Tamil Transliteration
Kayalunkan Yaanirappath Thunjir Kalandhaarkku
Uyalunmai Saatruven Man.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౩
ఎదుట లేనివాని నిదురలో గల గని
ఉసురు నిల్పుకొందు నున్నదనుక.

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaa Thavaraik Kanavinaal
Kaantalin Unten Uyir.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౪
నేరుగాను జూడ నేరనివారిని
నిదుర లోన దెచ్చి నిలుపు వలపు.

Tamil Transliteration
Kanavinaan Untaakum Kaamam Nanavinaan
Nalkaarai Naatith Thararku.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౫
కామ సుఖమునందు కలయు నిజము రెండు
ఒకటిగానె తోచుచుండు ప్రియుల.

Tamil Transliteration
Nanavinaal Kantadhooum Aange Kanavundhaan
Kanta Pozhudhe Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౬
మేలు కలయె జూడ మేల్కోలు లేకున్న
వదల దగుత ప్రియుడె స్వప్నమందు.

Tamil Transliteration
Nanavena Ondrillai Aayin Kanavinaal
Kaadhalar Neengalar Man.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౭
నిజ సుఖమ్ము నీయనేరని ప్రియు దేల
కలను వచ్చి యిట్లు కలతబెట్టు.

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaak Kotiyaar Kanavanaal
Enemmaip Peezhip Padhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౮
నిదురలోన ప్రియుడు హృదయమ్ము పైనుండు
నెదనుజేరు నతఁడు నిదురలేవ.

Tamil Transliteration
Thunjungaal Tholmelar Aaki Vizhikkungaal
Nenjaththar Aavar Viraindhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౧౯
కలలు గనినయట్టి కాముకు లందఱు
పగలు పొగలుచుంద్రు వలపు దలచి.

Tamil Transliteration
Nanavinaal Nalkaarai Novar Kanavinaal
Kaadhalark Kaanaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨౦
వాడుకొంద్రు ప్రియుడు వదలినాడని యూర
కలను వచ్చుటెల్ల కానలేరు.

Tamil Transliteration
Nanavinaal Namneeththaar Enpar Kanavinaal
Kaanaarkol Ivvoo Ravar.

Explanations
🡱